کاردستی های لاله عباسی
هنرستان

شلوار مولر


شلوار مولر :                                                                                                                                                            اندازه های لازم :                                                                                                                                                 دور
کمر            دور باسن بزرگ             دور باسن کوچک             دور زانو               دور دمپا               دور باسن بزرگ یا کوچک هرکدام بزرگتر بود
عرض کادر الگو میباشد .                                                                             
الگوی پیش : برای رسم الگو ابتدا خط گونیایی کنارسمت چپ الگو میکشیم و
دربالا نقطه 1 را مشخص میکنیم از1 به 2 بلندی بالاتنه شلوار (بلندی
فاق) راعلامت میزنیم .فرمول بلندی بالاتنه شلوار(4/1 دور باسن بزرگ + آزادی
0-2)       از نقطه 1 به 3 قد شلوار
است . از نقطه 3 به بعد اضافه قد شلوار جهت میزان پاشنه کفش است . از نقطه 2 مقدار
(20/1 دور باسن بزرگ + 3 )بالارفته نقطه 5 می باشد . که خط باسن بزرگ است .
برای پیدا کردن خط زانو (10/1 فاق تا زمین بعلاوه 2/1 فاق تا زمین ) را از نقطه 3
بالا رفته نقطه 6 می باشد . و خط زانو می شود . سپس خطوط 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5
، 6 را با گونیا خط بکشید . از روی خط باسن یعنی نقطه 5 ( 4/1 دور باسن ) را جدا
کرده نقطه 7 خط صافی به بالا و پایین تا خط 2 بکشید نقطه 8 و 9
بدست می آید . از نقطه 7 مقدار (20/1 دور باسن بعلاوه آزادی0 – 2 ) نقطه 10 و
گشادی فاق جلو میباشد . فاصله بین نقطه 10 تا 5 را نصف کرده نقطه 11 و خط اتو و
راستای الگومی باشد . نقطه 11 را به پایین و بالا گونیایی میکشیم . نقطه 12 ، 13 ،
14 ، 15 بدست می آید . از نقطه 14 (4/1 دور زانو % 1 الی 5/0 ) به طرفین نقطه 14
میرویم . نقطه 16 و 17 می باشد . از نقطه 15 (4/1 دور دمپا % 5/0 الی 1 ) جدا کرده
نقطه 18 و 19 میباشد .نقطه 18 به 16 و 16 به 10 وصل شود . نقطه 19 به 17 و از 17
به 5 وصل شود . در سمت راست نقطه 20 و در سمت چپ نقطه 21 بدست می آید .از نقطه 7
مقدار 5/0 سانت بیرون آمده نقطه 22 می باشد . گونیا را طوری قرار می دهیم ، که ضلع
بزرگ گونیا روی 22 و ضلع کوچک از نقطه 12 بگذرد. بطوریکه قسمت زاویه قائمه گونیا ازخط
1 (کمر) مقدار 5/0 تا 1 سانت بالاتر قرار گیرد و ممکن است ، در بعضی اندامها 5/0 و
بعضی از اندامها 1 سانت شود که نقطه 23 می باشد از نقطه 23 ( 4/1 کمر بعلاوه 2
سانت ) برای پنس داخل شده نقطه 24 است . 7 میلیمتر بالا رفته . نقطه 25 میباشد .
از نقطه 25 به نقطه 5 با خط کش تفنگی خط پهلو را رسم کنید . و نقطه 25 را به  12 وصل کنید در صورت داشتن پنس روی خط اتو از
هر طرف 1 سانتی متر جدا کرده مقدار 8 تا 10 سانتی متر طول پنس را بکشید . نقطه 20
را به 7 وصل کنید . گونیا را به نقطه ( 20 به 9 ) قرار دهید طوری که ضلع کوچکتر از
نقطه 20 و ضلع بزرگتر از نقطه 9 بگذرد یعنس سمت کشیده گونیا به سوی پاچه شلوار
باشد(البته این قانون نیست ممکن است گونیا از هرکجا رد شود ) نقطه 26 بدست می آید
. از نقطه 26 به سمت نقطه 9 یک سانت داخل شده نقطه 27 میباشد . نقطه 22 به 27 و به
20 وصل شود تا هلال فاق جلو طراحی شود. از نقطه 20 نیم سانت بیرون رفته به نقطه 16
برای افراد چاق وصل کنید(افرادی که دور باسناز110 بیشتر است) ، برای افراد
لاغر  5/0 سانت را بیرون نمی رویم . در
صورتیکه ران شخص لاغر باشد یا شلوار چسبان بخواهد ما بین نقطه 20 تا 16 را نصف
کرده 5/0 تا 1 سانت داخل شده و با خط کش تفنگی رسم کنید . در مورد دو نقطه 5 به 17
هم همینطور از نقطه 15 نیم تا 1 سانت بالا رفته به نقطه 18 و 19 وصل کنید . روی
هلال فاق برای اینکه کیس دار نشود یک لقی 1 سانتی گرفته و روی الگو می بندیم .  (در انتها پس از رولت الگوی پشت )                                                                                                           الگوی
پشت شلوار: الگوی پشت از روی الگو ی جلو تنظیم و سپس رولت می شود . از نقطه 21 سه
سانت بالارفته نقطه 28 از نقطه 11 دو سانت جلو آمده نقطه 29 میباشد . نقطه 29 محل
خط اتوی پشت شلوار است . از نقطه 29 مقدار (4/1 باسن بعلاوه 1 سانت ) که تقسیم بر
4 شده باشد داخل شده نقطه 30 می باشد . نقطه 28 را به نقطه 30 وصل کرده و گونیا را
روی نقطه 28 به 30 قرار داده و یک خط به بالا می کشیم نقطه 5 و 10 را به طرفین
ادامه دهید برای عرض کادر پشت به 4/1 باسن 0 تا 2 سانت آزادی می دهیم . سر متر را
روی خط امتداد داده شده نقطه 30 به بالا قرار داده بطوریکه 4/1 دور باسن به اضافه
آزادی دلخواه روی خط امتداد داده شده نقطه 5 بیافتد . نقطه 31 و 32 بدست می آید .
دقت کنید مقدار 4/1 باسن بعلاوه آزادی روی خط امتداد داده شده 30 به نقطه 5 حتما
گونیایی باشد و خطی موازی باخط 30 به 28 باشد . فاصله بین نقطه 29 و 32 را اندازه
زده از نقطه 29 بیرون آمده سمت راست نقطه 33 می باشد . از نقطه 16 ، 17 ، 18 ، 19
نیم تا 1 سانت بیرون آمده نقاط 34 ، 35 ، 36 ، 37 بدست می آید . این نقاط با رنگ
قرمز به هم وصل شده است . نفطه 34 به 33 و نقطه 35 به 32 وصل و به بالا امتداد
دارد . سر متر را بطور ایستاده روی نقاط 25 تا 17 گذاشته هر مقدار که بود از نقطه
35 بالا رفته نقطه 38 پیدا شود . سر متر را روی نقطه 38 به 14 قرار داده از نقطه
14 به همان مقدار اندازه زده به حالت پرگاری جدا شود . تا خط کمر یعنی نقطه 39
پیدا شود که به 38 وصل شود و خط کمر پشت است . (بهتر است به همان میزان 14 تا 38
از 14 روی خط امتداد داده شده 31 انداخته علامت بزنید تا 39 بدست آید ) از نقطه 39
یک سانت داخل شده نقطه 40 می باشد .و از نقطه 40 به 31 وصل شود . از نقطه 40 ( 4/1
کمر بعلاوه 3 برای پنس اضافه کرده نقطه 41 می باشد . نقطه 41 به 32 وصل شود .
فاصله 40 تا 41 را نصف کرده 13 (کوتاه) تا 15 (بلند) سانت گونیایی جدا کرده از هر
طرف 5/1 سانت برای پنس (پشت) جدا کنید . فاصله 20 تا 16 را اندازه زده از نقطه 34
بالا رفته روی خط 34 به 33 جدا کرده نقطه 42 می باشد . با دست نقطه  30 به 42 وصل شود . بصورتیکه نقطه 30 از زیر
هلال فاق جلو شروع شده و بگذرد و بصورت هلال ملایم به نقطه 20 برسد و سپس به نقطه
42 وصل شود از نقطه  15 نیم تا یک سانت
پایین آمده به نقطه 36 و 37 وصل شود . چون در قسمت جلو پهلو و ران نیم تا یک سانت
داخل شدیم . در قسمت پشت هم داخل می شویم یعنی 34 به 42 و 32 به 35 با خط کش تفنگی
وصل شود . الگوی پشت کامل شده رولت کرده بردارید بعد از رولت کردن در هلال فاق پشت
در گودترین قسمت برای جلوگیری از کیس پشت شلوار یک پنس یک سانتی ببندید. (بطوریکه
الگو پف دار نشود برای جلوگیری از کیس پشت شلوار این پنس بسته می شود ) برای
خانمهایی که باسن برجسته دارند یک لقی یک سانتی در هلال فاق به سمت پهلو در الگوی
پشت ببندید و برای خانمهایی که در کشاله ران ، پا و زیر شکم فرو رفته و گود است در
الگوی جلو یک لقی یک سانت رسم کرده ببندید.

 

 

 

 

 

 

پس از
اتمام الگو باید کنترل فاق کنید به این ترتیب که 2 الی 3 سانت پایین تر از فاق ما
برجسته ترین قسمت ران است بنابرین موازی خط فاق راخطی فرضی رسم کرده وجمع الگوی
جلو و پشت را با دور ران اندازه گرفته مقایسه میکنیم اگر بیشتر بود رقم را تقسیم
بر4 کرده ،از چهار سمت الگو جلو و پشت داخل بیاییداز خط زانو به همان نقطه در ران
وصل کرده امتدادش را به باسن بزرگ وصل کنید یعنی اینجا خط ما میشکند. 

 

طریقه دوخت شلوار و تمیز دوزی درز

 

 


 

 

طریقه دوخت شلوار:  در برش پارچه قسمت ران و پهلو را 2
سانت یا کمی بیشتر جای زاپاس بگذارید، هنگام شروع دوخت ابتدا پاچه ها را دوخته
وقتی لول شد درزها را از رو و پشت اتو زده درزها را روی هم انداخته خط اتوی جلو و
پشت رامی اندازیم. بعد فاق را کشکاری میکنیم به این ترتیب که لبه فاق را تا کمر آب
زده با دست کمی میکشیم تا تارو پودازهم بازترشود بعد اتو را به صورت ضربه ای
میگذاریم و بر میداریم دقت شود اتو کشیده نشود زیرافاق رابیش ازحدگشاد میکند. بعد
قسمت زیپ را که همراه فاق دوخت بزرگ زده بودیم 
شکافته و زیپ میدوزیم.

دوخت زیپ شلوار(نقاب دار):                                                                                                                   
قسمت
نقاب شلواررا بادوخت درشت چرخ میدوزیم پس ازاتو وپرس کردن،دوخت رامیشکافیم ازسمت
راست بهتراست شروع کنیم(گاهی اوقات مانندعکس زیر جهت شلوار خانمها از چپ شروع
میکنیم)مانند زیپ دامن لب به لب زیپ پارچه را سوزن زده بعد از پشت لبه پارچه را تا
زده که لبه کناری زیپ را بپوشاند سوزن ها را دانه دانه باز کرده همراه با هراه با
پارچه زیرین دوباره به همان صورت سوزن میکنیم و بعد لب به لب کوک میزنیم.طرف دوم
زیپ را مانند دوخت زیپ دامن کمی با دست درز رامیکشیم تا روی کوک لب به لب ما را
بپوشاند.و بعد سوزن میکنیم پارچه رویی را بلند کرده و پارچه زیرین را به لبه زیپ
میدوزیم بعر با صابون با فاصله 4سانت خط موازی درز کشیده و انتهایش را منحنی
میکنیم و همین خط را دوخت میزنیمدرباره وبلاگ


در صورت باز نشدن تصاویر از گزینه show picture استفاده کنید

مدیر وبلاگ : لاله عباسی
پیوندها
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
حجاب وعفاف
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic