کاردستی های لاله عباسی
هنرستان

دامن تنگ ساده یا دامن اصلی یا شالوده (به روش مولر)

در اینجا فقط نحوه کشیدن الگو ارایه شده نحوه برش و دوخت دامن در پست بعدی گفته خواهد شدقلب

 

 


دامن اصلی :  

 

اندازه های لازم :  تمام قد از سر        دور کمر         دور باسن کوچک          دور باسن بزرگ          قد دامن                       

  الگوی پایه دامن تنگ : ابتدا یک خط گونیایی و صاف سمت راست و یا چپ بکشید نقطه 1 از نقطه 1 به 2 بلندی باسن است که 20 الی 22 فرض می شود. (20 قد کوتاه 21 متوسط  22 قد بلند )از نقطه 1 تا پایین قد دامن دلخواه نقطه 3 است نقاط 1 ، 2 ، 3 گونیایی شود . از نقطه 2 به اندازه 2/1 دور باسن + آزادی 0 تا 2 جدا کرده (2 افراد چاق یا لباس گشاد و 0 لباس شب ) نقطه 4 مشخص می شود(افرادیکه دور باسن کوچکشان بزگتر از دور باسن بزرگ است یعنی شکم دارند 2/1 دور باسن کوچک ر بیرون آمده) . نقطه 4 را به بالا و پایین گونیایی کرده نقطه 5 و 6 بدست می آید کادر دامن تشکیل شده برای تفکیک کادر جلو از پشت فاصله 2 تا 4 را نصف کرده نقطه 7 بدست می آید . که به بالا و پایین گونیا کرده نقطه  8 و 9 مشخص می شود .از نقطه 5 به اندازه 2/1 دور کمر جدا کرده نقطه  10 است . فاصله 1 تا 10 مقدار اضافی کمر است . این مقدار به پنسها و پهلوها داده می شود .                                        

  مثال :اضافی کمر 15 سانت است .     

پهنای پهلوی جلو و پشت      5/7 = 2 ÷ 15                                                                            

پهلوی پشت 25/3  =  5/0   %       2  ÷  5/7         

 پهلوی پیش    25/4  =  5/0   +   2 ÷  5/7                           

    از نقطه 8 به اندازه 1 سانت بالا رفته نقطه 11 از نقطه 8 مقدار پنس پیش را جدا کرده نقطه 12 از نقطه 8 مقدار 25/3 سانت پنس پهلوی پشت را جدا کرده نقطه 13 از نقطه 7 به اندازه 4 سانت ثابت بالا رفته نقطه 14 و نقطه 11 را به نقاط 12 و13 گونیایی میکنیم یعنی یک خط موازی کمر می کشیم نقاط  12a  و 13a  میباشد به صورت هلالی (با اشل) خط سر کمر جدید طراحی میشود و نقطه 12 و 13 به 14 با اشل وصل میشود 5/7 سانت باقی مانده مربوط به پنسهای جلو وپشت است چون از 7 بزرگتر است مقدار 5/7 بر 3 تقسیم شده 3/1 این مقدار برای جلو و 3/2 این مقدار برای پشت است از نقطه 12a  8 تا 12 سانت روی خط سر کمر جدید جدا کرده نقطه 15 است (11بهتر است چون 8 به پهلو خیلی نزدیک است ). پنس نقطه 15 را به سمت پایین گونیایی کرده به طول 8 الی 10 سانت پهنای پنس جلو را نصف کرده از نقطه 15 به طرفین رفته نقطه 17 و 18 می باشد. که به نقطه 16 وصل می کنیم برای پنس پشت که مقدار آن دو برابر جلو بود و در مثال ما عدد 5 بدست می آید و به دلیل آنکه عمق پنس از 4 نباید باشد . در پشت دو پنس داریم از نقطه 1 مقدار 5 تا 7 سانت داخل شده که 7 بهتر است آنرا نقطه 19 مینامیم.این نقطه را به طول 13 تا 15 گونیایی کنید . می توان پهنای پنس را 3 تا 4 سانت در نظر گرفت و ما بقی را به پنس کوچک داد مقدار بدست آمده را از نقطه 19 به طرفین رفته نقاط 21 و 22  می باشد که به 20 وصل میشود. جایگاه پنس کوچک فاصله دو نقطه 21 0 13 است که وسط این دو نقطه نقطه 23 است به طول 12 الی 14 مابقی اضافه پنس را از این نقطه به طرفین رفته نقاط 25 و 26 می باشد که به نقطه 24 وصل میکنیم . برای خانمی که یک پنس پیش و یک پنس در پشت دارد جای پنس وسط فاصله 13a  به 21 است که به طول 13 الی 15 سانت پنس را می کشیم.دقت کنید مقدار پنس پیش بیشتر از 3 نمی شود و مقدار پنس بزرگ پشت بیشتر از 4 نیست.

 

 

 

 

طریقه دوخت دامن                                                                    

دوخت دامن شامل دوخت چاک پشت با اطوی آن، دوخت زیپ، دوخت ساسونها با اطوی آن و دوخت درز بغل به اضافه تا انداختن پای دامن و چسباندن آن به وسیله زانفیکس دوخت وصل کردن آستر باضافه دوخت و اطوی بندینک آماده کردن کمر بالایی چسب و وصل آن به دامن میباشد. (نکته:در تمام دوختها باید قسمت برش خورده سر دوزی شود بجز لبه کمر دامن ، لبه یقه و لبه حلقه آستین) ابتدا الگو را از خط پهلو برش زده ، قسمتهای ساسون را از کاغذ جدا می کنیم بعد پارچه را از پشت کاملا لب به لب و برابرتا میزنیم .قسمت جلو الگو را روی دو لای بسته پارچه با در نظر گرفتن زاپاس لازم پایین دامن به وسیله سوزن ته گرد فیکس می کنیم ( دقت کنید هنگام استفاده از سوزن ته گرد دست را زیر پارچه نبرید زیرا در صورتیکه پارچه لیز باشد الگو به درستی قرار نمی گیرد) الگوی قسمت پشت را نیز به همان طریق با در نظر گرفتن زاپاس لازم روی پارچه فیکس میکنیم. با صابون خیاطی کاملا مماس با  الگو روی پارچه خطوط لازم را رسم میکنیم و بعد طبق استاندارد زاپاس دور الگو را با خط کش محل برش را مشخص میکنیم. یعنی: {1 الی 5/1 سانت زاپاس کمر- 2 الی 3 سانت زاپاس پهلو – 2 الی 5 سانت زاپاس پایین – در صورتیکه چاک روی هم بخواهیم زاپاس پشت 5 الی 7 سانت و در صورتیکه چاک باز بخواهیم 3 سانت زاپاس نیاز داریم} بعد یک عدد کاربن زیر کار میگذاریم و با رولت دوباره مماس با الگو خطوطی رسم می کنیم تا الگو کاملا آنطرف پارچه کپی شود در انتها با قیچی پارچه را برش میزنیم در قسمت دولای جلوی دامن و ساسون پشت و جلورا چرت زده و کاغذ الگو را از پارچه جدا میکنیم تا آماده دوخت شود. دوخت رااز پشت دامن شروع میکنیم نخست ابتدا وانتهای فلزی زیپ وهمچنین مقداری که جهت چاک دامن نیاز داریم را به وسیله صابون خیاطی روی خط پشت دامن مشخص می کنیم بعد درز پشت را زیر چرخ به این ترتیب که محل چاک و محل زیپ با دوخت درشت و بین این دو نقطه با دوخت معمولی باشد ضمن اینکه ابتدا و انتهای دوخت معمولی سر قایمی میزنیم . محل ساسون ها را به وسیله 3 سوزن ته گرد یعنی ابتدا و انتها و وسط کار فیکس میکنیم و زیر چرخ میبریم.بعد با اتو محل درز و ساسن را با دقت از جلو و پشت دامن اتو و پرس میکنیم(دقت کنید ساسونها در جهت مخالف زیپ اتو بخورد) بعد محل دوخت زیپ و چاک رامی شکافیم. 

 

طریقه دوخت زیپ: همیشه سمت چپ دوخت باریک زیپ و سمت راست دوخت پهن
زیپ میباشدبنابراین ابتدا زیپ را با خط الگو مماس میکنیم. سمت چپ را با سوزن فیکس
کرده با نخ کوک خیلی ریزاز پایین زیپ کوک میزنیم به همین ترتیب سمت راست را خیلی
کم به چپ متمایل کرده به طوری که روی کوک را بپوشاند،فیکس و کوک میزنیم بعد سوزنها
را جدا کرده و زیر چرخ میبریم . پایه مخصوص دوخت زیپ را نسب میکنیم ابتدا کاملا از
لب سمت چپ سر قایمی زده و لب به لب زیپ تا پایین میدوزیم و سرقایمی میزنیم،بعد
بدون آنکه سوزن راازکار بیرون آوریم پایه را بلند کرده و پارچه رامی چرخانیم تا
لبه سمت راست را بدوزیم به لبه کمر پارچه که رسیدیم زیپ را باز کرده تا برجستگی
زیپ دوخت را کج نکند بعد دوخت را ادامه میدهیم و انتهای کار را سرقایمی میزنیم.
بعد چاک دامن را از سمت چپ دامن به صورت اریب تا لب دوخت برش زده و به سمت راست دامن
میدوزیم بعد قسمت تا خورده را با اتو باز میکنیم.درآخردرزهای پهلو را از روی خط
سوزن زده و می دوزیم.           

  طریقه دوخت زیپ مخفی برای دامنها کرسله و...: قبل از
هر اقدامی اگر پارچه لباس ظریف باشد حتما لایی حریر را در قسمت زیپ بدوزید مانند
زیپ قبل قسمتی که قرار است جای زیپ ما شود با درجه درشت چرخ دوخته شده از پشت و رو
اتو شود دنده های زیپ را از زاپاسش جدا کرده و اتو میزنیم هرچه دنده از زیپ جدا تر
باشد  زیپ تمیز تر دوخته میشود سپس زاپاس بالای زیپ را با زاپاس بالای لباس
برابر کنید طول زیپ را با طول چاک مقایسه شود حتما چاک دوخت از زیپ 1 الی 2 سانت
بیشتر باشد انتهای چاک هرجا که بود یک سانت بالاتر را روی دو طرف زیپ چرت میزنیم
دنده زیپ را به لبه پارچه گذاشته به زاپاسش احتیاجی نداریم از پشت پارچه لب به لب
کوک میزنیم فقط باید مواظب باشیم زیپ ما نپیچد و در پایان مشکل ایجاد نکند پایه
زیپ را نصب کرده زیپ را روی سمت راست سوزن تنظیم کرده انتهای زیپ مخفی آزاد است
ودوخته نمیشود .

دوخت کمر : از راه پارچه مستطیلی با این مشخصات در می
آوریم 

{ طول = دور کمر شخص بعلاوه 5 الی 7 سانت / عرض = پهنای دلخواه ضربدر
2 بعلاوه
2}                                     

نکته: پهنای دلخواه در افراد چاق 2 الی 5/2 در نرمال 3 الی 5 و 5 به
بالا فانتزی است.        

از لایی چسب هم مستطیلی با این مشخصات در می آوریم   

{ طول = دور کمر شخص بعلاوه 5 الی 7 سانت & عرض = پهنای
دلخواه}                                   

پارچه را از پهنا به دو نیم کرده خط اتو میاندازیم بعد لایی را از
وسط چسبانده دوباره خط اتوی وسط را تجدید میکنیم .بعد لبه آن نیمه ای را که لایی
چسبانده این به سمت داخل اتو میکنیم. قبل از نسب کمر به دامن ابتدا دامن را پرو
کرده تا مطمئن شویم کمر دامن تنگ یا گشاد نیست،بعد ازلبه پهن زیپ شروع کرده کمر را
از پهنایی که تو نگذاشته ایم با سه سانت زاپاس به پشت دامن فیکس میکنیم،ازهمان
نقطه(لبه زیپ)به اندازه دورکمر روی نوار کمر علامت میزنیم بعد آن نقطه را روی لبه
باریک زیپ ثابت میکنیم ، نوار کمر را برگردانده و چشمی سعی میکنیم با سوزن بالا و
پایین کنیم تا دو لبه کمر که روی هم می آید بعد از بالا کشیدن زیپ متقارن باشد
ویکی بالا،یکی پایین نباشدبرای آنکه از تقارن آن مطمئن باشیم بهتر است 10
الی15سانت از دو طرف کوک میزنیم، سپس وسط نوار کمر را پیدا کرده باسوزن به صورت
عمودی به وسط دامن که چرت زده بودیم نصب میکنیم بعد برای آنکه دامن تابع کمر شوداز
نیمه دامن شروع کرده دوباره وسط به وسط را چشمی پیدا میکنیم و عمودی سوزن میزنیم
اینقدر این کار را تکرار میکنیم تا اگر دامن گشاد تر از نوار باشد چین دامن کاملا
در سطح نوار پخش شود،در نهایت نوار کمر را بدون توجه به خطی که روی کمرکشیده بودیم
ابتدا به دامن کوک زده سپس چرخ میکنیم.جهت دوخت دولبه کمراگردوست داشتیدازلب پهن
زیپ کمررو بیاید.ابتداموازات لبه پهن زیپ از پشت نوار دوخت میزنیم و برمیگردانیم
از سمت باریک زیپ سه سانت زاپاس استفاده کرده دوباره از پشت نوار دوخت میزنیم نوار
را روی دامن برمیگردانیم حالاهمان لبه ای که به داخل اتو زده بودیم روی دامن می
افتد که آن را با چرخ میدوزیم.

(نکته:اگر دوست داشتید میتوانید از لبه پهن زیپ، کمر را بلند بگیریید
تا روی نوار کمر بیافتد)

نهایتا، زاپاس چاک بسته پایین را از پشت دوخت زده و برمیگردانیم بعد
لبه پایین دامن را که از قبل اتو به سمت داخل زده ایم پس دوز(از راست به چپ) یا
زیگزاک (از چپ به راست)
میکنیم         

آستر کشی: پارچه آستری را مانند پارچه اصلی تا میزنیم همان زمان که
الگورا روی پارچه سوزن زدیم و جای زاپاس را کشیده و برش زدیم ،پارچه و کاغذ الگو
را روی آستری می اندازیم وبه گونه ای که قدآستر کوتاهتر ازقد دامن باشد  و می
بریم، سپس بدون در نظر گرفتن پنسها فقط درزها را میدوزیم وبالای آستر را زیر نوار
کمر برده و همراه آن چرخ میکنیم قسمتی که به زیپ میرسیم کنار زیپ پس دوزی کرده و
قسمت آستر را به شکل  Uبرعکس
میبریم.

نکته : قبل از نصب نوار کمر بهتر است دورکمر را با درجه درشت
تنظیم کرده یک دور ساده چرخ می کنیم این کار باعث می شود دور کمر کش نیاید مخصوصا
برای دامن هایی که قالب تن هستند بیشتر کابرد
دارد.       

 درباره وبلاگ


در صورت باز نشدن تصاویر از گزینه show picture استفاده کنید

مدیر وبلاگ : لاله عباسی
پیوندها
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
حجاب وعفاف
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات