کاردستی های لاله عباسی
هنرستان

طریقه رسم الگوی پشت :                                                           

سمت راست کاغذ الگو خطی صاف و عمود رسم کنید بالا را شماره 1 بنامید  از شماره 1 به ترتیب به اندازه بلندی حلقه آستین شماره  2 از شماره 1 به اندازه کرست پشت شماره 3 از شماره 1 به اندازه خط باسن شماره 4 از شماره 1 به اندازه قد لباس شماره 5 میباشد .که باید این خطوط را به صورت افقی گونیایی کنید و امتداد دهید . از شماره 3 ، 2 سانت به چپ آمده شماره 6 بنامید. از شماره 4 و 5 نیز 2سانت به چپ آمده شماره 7 و 8 می باشد این سه نقطه را با خط کش بهم وصل کنید و از طرف دیگر به شماره 1 وصل کنید. شماره 9 در کنار 2 خود بخود بوجود می آید. بدین ترتیب پنس زیپ و گودی کمر ایجاد میشود . از نقطه 9 ابتدا تیره پشت را جدا کرده نقطه 10 میباشد که باید به بالا پایین گونیا کنید نقاط 11 ، 12 ، 13 ، 14 بدست می آید.از نقطه 10 به اندازه  3/2 کف حلقه یا(نصف کف حلقه بعلاوه یک)جدا کرده نقطه 15 بدست می آید . این نقطه را به پایین گونیایی کنید نقاط  16 ، 17 ، 18 بدست می آید .                                                                                                                                                                       از نقطه 1 مقدار پشت یقه را جدا کرده که نقطه 19 میباشد .از این نقطه 2 سانت بالا رفته نقطه 20 میباشد با هلال ملایم پیستوله هلال یقه را رسم کنید . از نقطه 11 {1سانت سرشانه تیز و چهار شانه – 5/1 سانت سرشانه معمولی – 2 سانت سرشانه های افتاده } پایین آمده نقطه 21 میباشد . نقطه 20 را با خط کش به 21 وصل کرده به اندازه سرشانه شخص بعلاوه 1 سانت جدا کنید ( در این متد سرشانه پشت 1 سانت بیشتر از جلو میباشد که هنگام دوخت خورد میخورد ) نقطه 22 می باشد از نقطه 21 تا 10 را سانت کرده 4/1 آنرا از 10 بالا رفته شماره 23 میباشد . از نقطه 23 ،به اندازه یک و سه دهم سانت بیرون رفته نقطه 24 میباشد (این نقطه موازنه است که خطی که شامل این نقاط میباشد خط راستاماست) برای رسم ابتدای حلقه آستین پشت با پیستوله از نقطه 15 به 24 وصل کنید و به سمت بالا امتداد دهید . 2/1 نقطه 1 تا 9 را بدست آورده نقطه 25 می باشد این نقطه را به حلقه آستین گونیا کنید(قرار دادن گونیا هم برمبنای نقطه 1 به 2 و هم برمبنای نقطه 1 به 9 انجام می شود)نقطه 26 روی حلقه آستین بدست می آید . از نقطه 20 ، 3 الی  5  سانت به چپ آمده نقطه 27 است . (بهتر است 5 سانت انتخاب شود چون با انتخاب عدد 3 ساسونهای پشت خیلی به هم نزدیک میشود 3 برای طول سرشانه 9 مناسب است) این نقطه را به خط 25،26 گونیایی کنید . نقطه 28 بدست می آید . از نقطه 28 تا پایین خطی گونیایی بکشید واز نقطه  26 ،  75/0 سانت به طرفین رفته (جمعا 5/1 سانت) نقاط 29 و 30 می باشد . این دو نقطه را به 28 وصل کنید سپس پنس حلقه آستین ایجاد میشودخط 27 ، 28  را قیچی کرده پنس لقی حلقه را ببندید . این پنس موجب گرفتن لقی حلقه آستین و ایجاد محلی برای برآمدگی کتف میباشد . سپس خط کش را در ابتدا و انتهای نقطه 20 ، 22 قرار داده خط سرشانه را مجددا تجدید کنید ، بعد از نقطه 20 به اندازه 1 سانت بالا رفته نقطه 31 میباشد ، از این نقطه به موازات 20،22 خطی رسم کنید روی خط جدید به اندازه سرشانه بعلاوه یک راجدا کنید نقطه 32 میباشد. باقسمت صاف پیستوله از32 به 24 وصل کنید و اینگونه حلقه آستین کامل میشود.                                                                         

طریقه رسم الگوی پیش :                                                                                                   

10 سانت از نقاط 15، 16 ، 17 ، 18 فاصله گرفته خط عمود دیگری رسم کنید نقاط 33 ، 34 ، 35 ، 36 میباشد ، فاصله برای این است که اگر خانمی دور باسن بزرگی داشته باشد، از پهلوها بیرون بیاییم سپس از نقطه 33 به اندازه 3/1 بزرگی کف حلقه که باقی مانده بود(یانصف کف حلقه منهای یک) علامت میزنیم نقطه 37 بدست می آید که به بالا و پایین گونیا میکنیم .نقاط 38 ، 39 ، 40 بدست می آید . فاصله دو نقطه 10 تا 23 را سانت زده به همان میزان از نقطه 37 بالا آمده نقطه 43 میباشد (این نقطه موازنه است که باید روی بروی 24 واقع شود). فاصله دو نقطه 21 (در اینجا به تجربه 32 بهتر است ) تا 10 را اندازه گرفته منهای 2 کنید ( به صورت اریب یامترایستاده تفاوت چندانی دراندازه ندارد) به همان اندازه از 37 بالارفته نقطه 41 بدست می آید (نکته : در صورتیکه پنس لقی حلقه در الگوی پشت را بسته اید فاصله 21 تا 10 را منهای 5/0 کنید چرا که حلقه پیش نیم سانت کوتاهتر از پشت میباشد.) فاصله دو نقطه 41 تا 37 را اندازه زده هر مقدار که بود از نقطه 37 به شعاع 37 ،41 در حدودا 6 سانت پرگاری کنید. روی خط پرگاری 20/1 دور سینه را علامت زده نقطه 42 میباشد. نقطه 42 به 43 وصل شود . 2/1 فاصله 42 تا 43 نقطه 44 میباشد 1 سانت از 44 داخل شده نقطه 45 می باشد با هلال ملایم پیستوله نقطه 42 را به 45 وبا هلال تیز پیستوله 43 را به 33 رسم کنید حلقه آستین جلو بدست می آید .(پس از این کار حتما کارور جلو را با اندازه طبیعی چک کنید اگر کم بود با دست 44 تا 45را اصلاح کنید) از نقطه 37 مقدار بزرگی پیش سینه را با آزادی دلخواه بسمت جلو رفته نقطه 46 میباشد ( نکته :معمولا اگر لباس گشاد بخواهیم آزادی سینه را تا 2 سانت به سینه و بیش از آن را به کف حلقه اضافه کنید)  . نقطه 46 را به بالا و پایین گونیا کرده نقاط 47 ، 48 ، 49 بدست می آید که این خط وسط جلو یا CF میباشد . از نقطه 47 به اندازه کرست پیش بالا رفته نقطه 50 میباشد که سطح این نقطه همیشه  از 1 بالاتر است . نقطه 50 را به اندازه 2/1 فاصله سینه (ترجیحا از روی بدن اندازگیری شود) گونیایی به راست رفته نقطه 51 می باشد . این نقطه را به پایین گونیایی کرده نقاط 52 ، 53 ، 54 ، 55 بدست می آید ، که خط فاصله سینه است . از نقطه 50 مقدار پشت یقه را داخل شده که نقطه 56 است به اندازه پشت یقه بعلاوه 5/1 الی 2 سانت از 50 پایین آمده نقطه 57 است از این نقطه به اندازه یک سانت گونیایی داخل شده نقطه  58 می باشد با هلال پیستوله نقطه 58 را به 56 وصل کنید که هلال یقه جلو است . فاصله دو نقطه 51 تا 52 را اندازه کرده حدودا 10 تا 12 سانت پرگاری کنید .از نقطه 42 تا روی خط پرگاری مقدار سرشانه شخص را جدا کنید نقطه 59 میباشد ، سپس فاصله بین نقطه 56 تا 51 را اندازه زده از59 داخل شده روی خط سرشانه کم میکنیم که نقطه 60 میباشد . چرا که نقاط 42 به 60 و 51 به 56 کل سرشانه ماست . مقدار بلندی مرکز سینه را از نقطه 60 روی خط فاصله سینه جدا کرده علامت زده نقطه 61 میباشد . به اندازه 60 به 61 روی خط 61 ، 51 از سمت نقطه 61 جدا کنید. نقطه 62 میباشد . این نقطه را به 56 وصل کنید از نقاط 56 ، 62 ، 60 ، 42 هر کدام 1 سانت پایین آمده نقاط 63 ، 64 ، 65  ، 66 بدست می آید. این خطوط سرشانه اصلی ماست . (این جبران 1سانتی است که در پشت بالا آمدیم) نکته : سرشانه وقتی مورب میشودبلند تر میشود که بهتر است از حلقه به همین اندازه کوتاهترش کنیم .                                                                                                                                   

 پنسها : دو تا کنترل داریم : 1 -  کنترل جزئی   2 -  کنترل کلی                                                        

الف – کنترل جزیی کمر : این کنترل برای ایجادپنس بزرگ جلوست . روی خط 38، 47 از نقطه 38 (هیچگاه از34 اندازه نزنید) به اندازه  4/1 دورکمرمنهای یک به چپ رفته هر جا این مقدار شد نقطه 67 میباشد که فاصله بین 67 تا 47 مقدارپنس بزرگ جلو است. در صورتیکه نقطه 67 داخل الگو بیافتد به اندازه 2/1 فاصله 47 تا 67 رااز نقطه 53 به طرفین میرویم نقاط  68 و 69 بدست می آید که ازبالای خط کمرهر دو نقطه به 61 میرسند ودرصورتیکه نقطه 67 روی 47 یا خارج از آن بیافتد یعنی این که شخص پنس بزرگ جلو ندارد و زیر سینه چاق و پری دارد.         

 ب – کنترل جزیی باسن : در این کنترل طول پنس بزرگ جلو مشخص میشود بدین صورت که به اندازه 4/1 دور کمر منهای 1 بعلاوه 2 ( درکنترل جزیی کمر یکبار 4/1 دور کمرمنهای یک را بدست آورده ایم برای جلو گیری ازتکرار همان عدد را بعلاوه 2 میکنیم ) از 39 ( این است هیچگاه از 35 اندازه نزنید ) به سمت نقطه 48 بیرون رفته نقطه 70 به دست می آید. در صورتیکه نقطه 70 داخل الگو بیافتد این مقدار را از دو طرف نقطه 54 جدا کرده نقاط 71 ، 72 بدست می آید ، نقطه 71 به 68 و 72 به 69 وصل میشود و امتداد آن خود به خود درست میشود . در صورتیکه نقطه 70 روی 48 بیافتدانتهای پنس نقطه 54 میباشد.درصورتیکه نقطه 70 بیرون 48 بیافتد طول پنس کمر 14 الی 16است.                                                                          

 الف – کنترل کلی کمر: در این کنترل پنس بزرگ پشت و پنس پهلوها ایجاد می شود . بدین صورت که سر متر را روی نقطه 67 قرار داده تا نقطه 34 (اگر پنس جلو داشتیم آن فضا را حساب نمیکنیم ) سپس سر متر را برداشته روی نقطه 16 بسمت 6 بروید هرجا به اندازه( 1/2 دور کمر بعلاوه آزادی دلخواه (0تا4) شد همان نقطه 73 است . فاصله 73 تا 6 را بدست آورده این مقدار را بر 2 تقسیم کرده نیمی از آن را برای پنس بزرگ پشت و نیمی دیگر پنس پهلوها می باشد . برای رسم پنس بزرگ پشت از نقطه 28 تا پایین خطی گونیایی کشیده بودیم که نقاط 74 ،75 ، 76 ، 77 بدست آمد . 2/1 مقدار اضافی 73 تا 6 را از دو طرف نقطه 75 جدا کرده نقاط  78 ، 79 بدست می آید بلندی پنس پشت در بالا و پایین خط کمر 14 الی 16 سانت میباشد. (14 برای قد کوتاه و 16 برای قد بلند مناسب است)  نقاط 80 و 81 بدست می آید . ما بقی اضافه خط کمر را بر 2 تقسیم کرده از نقاط 16 و 34 داخل شده نقاط 82 و 83 بدست می آید که چند سانت ( این مقدار بستگی به نقطه 61 دارد تقریبا به موازات 61 خاتمه پیدا میکند ) 4 الی 5 سانت پایین تر از نقطه 33 و 15 وصل می شود که نقاط 84 و85 ایجاد میشود.                 

ب – کنترل کلی باسن : سر متر را روی نقطه 70 قرار داده (70 چه داخل الگو باشد چه خارج آن ) تا نقطه 35 ادامه داده متر را برداشته روی نقطه 17 به سمت نقطه 7 بروید به اندازه 2/1 دور باسن  بعلاوه  آزادی دلخواه (0 2برای لباس شب 2تا4برای لباسهای دیگر) جدا کنید .در صورتیکه این مقدار از نقطه 7 بیرون برود مقدار کم آورده شده را بطور مساوی از نقطه 17 و 35 به طور مساوی بیرون رفته نقاط 86 و 87 میباشد این دو نقطه را تا پایین الگو مستقیم ادامه می دهیم نقاط 88 و 89 می باشد و مقدار کمر تا نقطه 86 و 87 را با خط کش تفنگی یا اشل درست کنید . بعد از تمام شدن تمامی مراحل و کنترل همه اندازه ها باید قد لباس را نیز کنترل کنیم . به این صورت که از 3 اندازه (قد از جلو تا زمین ، قد از پهلو تا زمین و قد از پشت تا زمین) استفاده  می کنیم . برای شروع بلندترین قد را در نظر می گیریم وسپس قسمت جلو، پهلوها و پشت الگو را کنترل می کنیم و اگر لازم بود پنس هایی در کمر لباس می گیریم این کار به ما کمک می کند تا چین ها و کیس هایی که بعد از دوخت ممکن است در قسمت کمر ایجاد شود برطرف کنیم .باید توجه داشت که در آخرباید مقدار کم شده از قد که همان پنس ها است به پایین الگو اضافه کنیم .          

 

                                                                              

نکته : در صورتیکه مقدار کنترل کلی روی نقطه 7 بیافتد نقاط کمر به نقاط 17 و 35 رسم و به پایین الگو میرود در صورتیکه داخل نقطه 7 بیافتد این مقدار را به انتهای 2 پنس بزرگ جلو و پشت داده تا خود به خود انتهای پنس درست شود . این افراد اشکال اندامی هستند و باید لباسشان برش دار شود.

 

طراحی یقه

 

برای طراحی یقه به میزان دلخواه که می خواهید یقه در قسمت جلو باز
باشد از گودی گردن شخص صاف سانت کرده هر مقدارشد درالگو روی خط وسط جلو از هلال
یقه جلو پایین آمده علامت زده، سپس اگر نمی خواهید یقه از قسمت سرشانه باز باشد از
گوشه گردن به نقطه علامت زده شده شکل یقه (گرد،هفت ، خشت ، دلبری، گلابی
،یا...)رسم کرده در لباسهای جلو باز امتداد داده رویهم گرد را قطع کند.برای پشت
اگر درسرشانه جلو حتی 5/0 سانت یقه را باز کردید بهمان میزان روی سرشانه نیز یقه
را باز کنید. امامقداربازی یقه پشت درقسمت وسط پشت (CB)روی بدن از اولین مهره
ستون فقرات سانت می شود شکل یقه درقسمت جلو وسط جلو(CF)ربطی به شکل یقه درقسمت
پشت ندارد.    

 

نکته : بهتر است در یقه های گرد وu  شکل  :
از سرشانه ها چیزی داخل نشوید اما از وسط پشت 1 سانت پایین بیایید در یقه های خشتی
وگلابی : از سرشانه وهمچنین خط وسط پشت 1 الی 2 سانت داخل شوید                                                               پنس لقی : در یقه های باز به ازای هر 5 سانت 3 میل لقی بگیرید به
این صورت که از یقه به سمت داخل برش زده دو سر کاغذ را بچسبانید بهتر است در گودی
پشت 5/0 الی 25/0 سانت دریک الی سه نقطه پنس لقی بگیرید .

 

 

در بالا نیز اشاره کردم اما مجددا عرض میکنم

یکی از راههای برطرف کردن این کیسها دادن برش از سرشانه است برای این کار خط زیر پنس بزرگ جلو را برش زده داخل پنس بزرگ جلو را دور ریخته
پنس سر شانه (که در اثر بسته شدن پنس یک خط شده است ) را برش می زنیم بهتر است قبل
از بریدن خط پنس سرشانه یک پنس ماهیچه ای در قسمت کارور جلو رسم کنید.پنس ماهیچه
ای  به این صورت است که پس از بستن پنس سر
شانه بدون توجه به پله ای که روی خط کارور ایجاد شده از خط پنس سرشانه 5/0 سانت به
طرفین رفته با هلال اشل پنسی بصورت ماهیچه ای رسم و داخل پنس را دور بریزیید.                             

      انتقال پنس سرشانه و کنفرماسیون
به حلقه (دکوب از حلقه) یا برش پرنسسی یا برش عصایی :                                          
در این
برش پنس ماهیچه ای را رسم نکرده و در ابتدا پنس سرشانه را نبندید تا در طراحی اذیت
نشوید سپس 2 سانت پایین تر ازخط کارور به سمت سینه خطی رسم میکنیم بعد 1 الی 5/1
سانت از بالای خط هلالی بسیار ملایم از نوک سینه به سمت کاروررسم میکنیم (نقطه
اوجش 1 الی  5/1 باشد). سپس الگو را برش
داده به دوقسمت تقسیم کنید در برش شماره2 یک بقی ایجاد میشود که باید 5/1 الی 2
سانت داخل شد و هلال را صحیح رسم کنید. حالا تکه شماره 2 کوتاهتر میشود که از همان
نوک برش از زیر 2 سانت مانده به خط کارور بیرون رفته و جبران میکنیم سپس حلقه را
دوباره طراحی میکنیم.( نوع اصلی اینکه : خطی از نوک سینه تا حوالی کارور )                                                                                                                           

  برای برش پشت : ازکارور پشت یک هلال به نوک پنس
روی خط سینه وصل می شود . پنسها را با برش خالی کنید

 

نکاتی که باید پس از اتمام الگو چک شود

     

اشکال اندامی                                                            

- درسینه بزرگتر از باسن اضافی مقدار تفاوت باسن با سینه در الگو در پنسهای جلو و پشت کنترل می شود .              

 – در صورتیکه باسن تخت و شکم برجسته باشد این مقدار اضافی فقط از پنس بزرگ پشت کم میشود.                    

  – در صورتیکه باسن تخت و شکم تخت باشد این مقدار تقسیم بر 2 شده و از هر دو پنس جلو و پشت کسر میشود .                    

 – در صورتیکه باسن برجسته و شکم تخت باشد فقط مقدار اضافی از پنس بزرگ جلو کسر میشود .

(پشت برجسته وتاژ یا قوز):

در الگوی پشت خط موازی پنس بسته شده را قیچی کرده 2 سانت اوزمان بدهید در اثر اوزمان دادن خط AB مجدد کیس می خورد که آنرا می بندیم این کاربرای این است که افرادیکه قوز دارند در حلقه لباسشان کیس هست اما بابستن پیلی AB  آن کیس برطرف می شود در جلو نیز از نقطه 61 خطی افقی به دو طرف کادر بالاتنه رسم کنید مجدد از 61 به 43 خطی رسم کنید . خط C  - 61 – 43 راببرید. از C تا 61 یک سانت پایین آمده خط MN را رسم کنید خط C -61  را روی  MN قرار داده بچسبانید با این کار بالاتنه جلو کوچک می شود .     

 

 

در شکم برجسته : الگوی جلو را به دو قسمت تقسیم میکنیم .روی خط باسن بزرگ در الگوی شماره 2  به اندازه 5/0 الی 5/1 اضافه کرده به خط کمر صفر کنید در عوض مقدار اضافه شده را تقسیم بر 2 کرده از پهلوی جلو و پشت مانند شکل کم کنید . 

 

 

 

پنس کنفرماسیون : برای افرادی که دور سینه آنها زیر 100 سانت است قسمت قائمه گونیا را روی نقطه سینه قرار داده بطوریکه یک ضلع گونیا روی خط 60-61 باشد . خط پنس ضلع دیگر گونیاست .برای افرادی که دور سینه آنها بالای 100 سانت است ابتدا وسط فضایی که بین سرشانه ایجاد شده پیدا میکنیم یک ضلع گونیا را روی این خط قرار داده زاویه قائمه را روی نقطه مرکز سینه ضلع دیگر گونیا پنس ماست .

نکته مهم در خصوص لباسهایی که جذب نیست : وقتی در الگوی پیش از نقطه 37
به شعاع 37 ،41 در حدود 4 تا 6 سانت پرگاری میکنیم ، روی خط پرگاری 20/1 دور سینه
را علامت زده نقطه 42 را پیدا میکنیم ، مناسب لباسهای جذب است در لباسهای دیگر مهم
نیست 20/1 دور سینه ما چن میشود ما روی خط پرگاری نهایتا 3 سانت جدا میکنیم. سپس
از نقطه 42 تا روی خط پرگاری مقدار سرشانه شخص را که جدا میکنید پنس سرشانه این
باعث میشود که پنس کنفرماسیون خیلی بزرگ نشود با دست این پنس را اصلاح کرده و از
نوک سینه دور میکنیم.
                             

 

نکته : پس از آنکه محل پنس زیر حلقه مشخص شد خط پنس را تا نوک سینه قیچی کرده . سپس پنس سرشانه را میبندیم بعد مقداری کاغذ زیر پنس باز شده می چسبانیم و از مرکز سینه 2 الی 3 سانت (2 افراد لاغر و 3 افراد چاق میباشد ) به سمت پنس بیرون آمده دوباره دوباره پنس میکشیم بهتر است پنس زیر سینه را نیز کوتاهتر کنیم به این صورت که از مرکز سینه 2 الی 3 سانت پایین آمده دوباره پنس را رسم میکنیم .                    

 

کنترل کارور : برای کنترل کارور در کت به اندازه کارور واقعی در آوریم و در پالتو 1 سانت از کارور واقعی در جلوو پشت بزرگتر درنظر بگیریم. (کارور پشت راستای خط 25 – 26 و کارور جلو راستای نقطه 43 وبرای کنترل سینه نقطه 61 ) الگو زیاد داشت از همان نقطه داخل الگو شده با پیستوله هلال دیگری رسم میکنیم . ضمنا کنترل حلقه مانند گرلاوین باشد                                                                                                                             

 

برش از سرشانه : ابتدا پنس سرشانه را ببندید چون وسط سرشانه واقع نشده ازنقطه وسط سرشانه خطی به نوک سینه رسم کنید ووسط این خط به فاصله 6 سانت از بالا و پایین پنس ماهیچه ای کشیده و برش دهید مطابق همین کار را در الگو پشت انجام داده بدون هیچگونه پنسی برش دهید. (دقت کنید که نوک سینه را از حالت تیز به گرد تبدیل گردد )                                                                                                  

 

برش عصایی یا پرنسسی: از نقطه 37 مقدار 8سانت ثابت بالا رفته و با پیستوله به نقطه 61 وصل کنید.برای برش فیانگو در دو طرف برش (1-5/0)سانت لقی بگیرید و به نقطه 61 وصل کنیدبرای خانمهیکه روی سینه خالی دارند(1-5/1)سانت لقی بگیرید . نوک پنس بزرگ و پنس زیر سینه را کوتاه کنید.در الگوی پشت هم از نقطه 30 با پیستوله به 80 وصل کنید . 

 

 

 

 

 

محل جیب و جادکمه : جای جیب و جادکمه را روی الگوی اصلی معلوم کرده(جیب 8 سانت پایین تر از خط کمر یا همان باسن کوچک باشد مناسبتر است در افراد قد بلند محل جیب 2 سانت پایین تر از خط باسن کوچک و در افراد قد کوتاه 2 سانت بالاتر ازاین خط است مگر آنکه طبق ژورنال یا قد شخص جای جیب تغییرکند مرکزجیبهای اریب حتما روی باسن کوچک باشد) طول دهانه جیب به کف دست بستگی داردو باید روی تکه شماره 2 لباس تعیین شود و در صورت نیاز کمی از آن روی تکه شماره 1 قرار بگیرد که این مقدار نباید بیش از 2 سانت باشد(معمولا 13 سانت مناسب است) با کوک شل قبل ازبرداشت الگو ازروی پارچه روی تنه ابتدا وانتها وطول جیب را مشخص کنید در لباس خانمهاجا دکمه در سمت راست لباس است باید در خط وسط جلو در الگو مشخص شود به این ترتیب که اولین دکمه حتما روی خط شکست باشد و آخرین دکمه از خط باسن بزرگ پایین تر نرود دکمه های بعدی نیز با فاصله های ( 5-8 سانت در بلوز و10-7 سانت در کت و10-20 سانت در پالتو) قراربگیرد قطر جادکمه به قطر دکمه بستگی دارد(دکمه های کوچک 2 میل و در دکمه های متوسط 5/0 سانت و در دکمه های برجسته نگین دار و درشت 1 سانت بزرگتر از قطر دکمه میباشد )به طوریکه نصف آن سمت راست رویهمگرد و نصف دیگر سمت چپ آن بیافتد در صورتیکه دکمه بزرگ باشدو3/1 قطر جادکمه از خط وسط جلو به سمت رویهمگرد و 3/2 آن ازخط وسط جلو به سمت تنه میباشد.

 کنترل
بازو : دور بازو را به صورت کیپ بدست آورده ایم رو الگو نیز این اندازه را چک
میکنیم و این اندازه را مطابق با لباس با کمک خط کش آستین به دلخواه تنظیم میکنیم

 بطور خلاصه نکاتی کاتمام الگو باید در نظر گرفت

. برای اندازه گیری دور باسن بزرگ برای شکمهای خیلی بزرگ باید متر
را در راستای شکم گرفت                                         . برای
آن افرادی که بغل ران گوشتالو یی دارند جهت اندازه گیری دور باسن بزرگ باید بغل
ران را در نظر گرفت                        
. حتما باید دور باسن کوچک را اندازه گرفت و آن را در الگو چک کرد                                                                         
. چهار اندازه بلندی سینه ، فاصله سینه ، کارور جلو ، کارور پشت ، تیره پشت
باید روی بدن اندازه گیری دقیق شود سپس دو اندازه بلندی سینه و فاصله سینه به جای
فرمول اندازه روی بدن در الگو پیاده شود ولی در الگوی پشت همان تیره پشت فرمول را
قرار داده الگوی پشت را می کشیم و در آخر نصف کارور را روی خط 25-(29،30) چک کرده
اگر از الگو بیرون زد دوباره حلقه را اصلاح می کنیم در الگوی جلو نیز پنس سرشانه
را بسته از خط وسط جلو تا نقطه 43 را اندازه گیری کرده و نصف کارور جلو را که روی
بدن اندازه گرفتیم روی الگو قرار می دهیم .                                            . کارور
جلو را روی بدن شخص باید روی جو اندازه گرفت و در الگو چک کرد                                                                             .
از سرشانه راست تا چپ را اصطلاحا تیره می گوییم که حتما باید اندازه گیری و در
الگوی پشت چک شود (محل آن در الگو دقیقا از وسط پشت گوشه گردن تا بیرون حلقه) بعد
روی حلقه مجددا با دست اصلاح شود بعد از آن مقدار سرشانه را مجدد اندازه گرفته
منها یک کرده روی الگوی جلو نیز همان اندازه را اصلاح میکنیم                                                                      
. در اندازه گیری حتما به شیب سرشانه شخص توجه کنید بعضی از افراد که
سرشانه صافی دارند شیب آنها را نباید بیش از یک سانت گرفت.                                                                                                                                                                                 
                         .پس از
اصلاحات فوق حتما دور حلقه کیپ شخص را با الگو مقایسه کنید اگر الگو کم آورد2 تا 3
سانت اجازه داریم از حلقه پایین آمده اصلاح کنید                                                                                                                          
. جای پنس کنفرکسیون : برای سینه های زیر صد یک ضلع گونیا را روی خط 61-65
قرار داده ضلع بعدی پنس کنفرماسیون ماست اگر کسی دور سینه بیش از صد داشت باید وسط
پنس را پیدا کرده خطی بکشید یک ضلع گونیا را روی آن قرار دهید بعد پنس را تا نوک
سینه باز کرده تکه کاغذی را روی آن میچسبانیم یک تا دو سانت از نوک سینه به سمت
پهلو جلوتر بروید این نقطه را به دو سر پنس وصل می کنیم بعد با قیچی خالی می کنیم
این خط دوخت ماست .               . آزادیهایی که مجازیم به الگو
بدهیم :                                                           
                                                  . در
مورد لباس شب و عروس به بلندی حلقه آستین و هیچ یک از فرمول ها آزادی نمی دهیم (
آزادی صفر) در لباس شب آستین دار که پارچه کش نباشد یک سانت به بلندی حلقه آستین و
یک سانت به بزرگی کف حلقه آزادی بدهید بقیه فرمولها آزادی ندارد (در پارچه های کشی
هیچ یک از فرمولها آزادی ندارد )                                              .
در مورد کت یا مانتو نسبتا قالبی به بلندی حلقه آستین 5/1 الی  2 سانت آزادی بدهید و به بزرگی کف حلقه 5/1 تا
2 سانت آزادی بدهید مابقی اندازه ها آزادی ندارد .                                                                                                    
. به طور کلی برای پیدا کردن آزادی ها ابتدا دور سینه قالبی شخصی را
بگیریید مثال 100 سانتی متراست و می خواهیم دور سینه لباس103 از دوخت درآید در
نتیجه در نصف دور سینه باید 5/1 سانت آزادی داشته باشیم هنگام تقسیم آزادی مابین
کف حلقه و پیش سینه اولویت را به کف حلقه می دهیم در نتیجه به بلندی حلقه آستین
5/1 سانت و به بزرگی کف حلقه 5/1 سانت می دهیم به اندازه های دیگر آزادی نمی دهیم
هنگام کنترل دورکمر و دور باسن بزرگ می باید نسبت به سینه ، نصف دور کمر و نصف دور
باسن بزرگ 5/1 سانتی متر آزادی داشته باشند هرگاه آزادی دور سینه از عدد 2 سانت
بیشتر شد به بلندی حلقه آستین همان 2 سانت آزادی را بدهید و به بزرگی کف حلقه هم
تا 2 آزادی بدهید ما بقی را به بزرگی پیش سینه بدهید .                                                                                                  .
برای یک مانتو باید نهایتا 2 سانت به حلقه آستین 2 سانت به کف حلقه و نهایتا یکی
به بزرگی پیش سینه اضافه کنید.            
. اندازه کسی که می خواهد گن بپشود با گن بگیرید                                                                                                                                                                                         
. لقی یقه باید به اندازه 5/0 سانت در تمام الگو ها گرفته شود                                                                                                                        .
در الگوی پشت انتهای پنس بزرگ پشت اگر باسن تخت باشد 16 واگربرجسته 14 سانت پایین
تر از کمر می گیرییم                 . در
الگوی جلو پنس بزرگ جلو اگر شکم نداشتیم 13 و اگر شکم برجسته بود 9 سانت پایین تر
از کمر می گیرییم                              

 آزادی هایی که باید در الگو چک شود

مقدار آزادیها در لباس :                                                                                                                   بلندی
حلقه : مقدار آزادی (75/0-0)مخصوص لباس شب از (1-2) برای کت از (3-2) برای پالتو و
مانتو (75/0-1)برای لباسهای آستین حلقه ای می باشد .                                                                      
                               

تیره پشت : مقدار
آزادی (5/0-0)برای لباس شب از(1-5/0) برای کت، پالتو،مانتو(1-2)برای لباسهای خیلی
گشاد (25/0-5/0)برای لباسهای آستین حلقه ای می باشد .                                                                                            
   

بزرگی کف حلقه: مقدار آزادی
(5/1-0) برای لباس شب از(2-5/2) برای کت، مانتو(3-5/2)برای لباسهای گشاد(1-5/0)برای
لباسهای آستین حلقه ای می باشد .                                                                                
                        

بزرگی پیش سینه: مقدار
آزادی (75/0-0) برای لباس شب از(2-5/2) برای لباسهای آستین دار(1-5/2)برای کت و
مانت (5/2-3) برای پالتو ولباسهای گشاد (5/0-5/1)برای لباسهای آستین حلقه ای می
باشد .

 

 درباره وبلاگ


در صورت باز نشدن تصاویر از گزینه show picture استفاده کنید

مدیر وبلاگ : لاله عباسی
پیوندها
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
حجاب وعفاف
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic